Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av nettbutikker og blogger tilhørende selskapet MVH NiceLife.no AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i Norske kroner (NOK) og inkluderer moms, for tiden 25 % dersom ikke annet er angitt. Prisene inkluderer også eventuell toll på varene.
Alle varer leveres fraktfritt.
Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil, men her vil returrett komme til sin rett

Betalingsinformasjon
Betaling skjer via norske Vipps betalingsløsning som også aksepterer kortbetaling med de mest vanlige kort i markedet.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten/Bring. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.
Leveringstiden er 4-6 uker.  Kunden vil få beskjed når varene er utsendt, og det kommer sporingsmail samme ettermiddag hvor pakker kan følges.
Selger sender ut en e-post når sendingen er klargjort, der vi angir ditt kolli-id. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no eller nærmere angitt transportør. Dersom varen blir skadet ved mottak skal dette snarest meldes til oss som selgere og helst på ankomstdagen via e-post (reiseliv@publicist.nicelife.no). Det er viktig at du gir en fullstendig melding på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. Husk da også å ta bilder av skadene.
For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks. mva.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan dog ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående og alle kundeopplysninger håndteres forenlig med GDPR forskriftene.

Reklamasjon og Angrefrist
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene og returrett bortfaller.
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettsskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved mottak av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøper bærer selv kostnadene for den eventuelle returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen sender varen tilbake til selgeren i originalemballasjen (gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter).
Når varen er undersøkt og godkjent av selger vil kjøperen bli tilbakebetalt til samme kontonummer fakturaen opprinnelig ble betalt fra.

Du kan ikke kopiere innhold fra ReiseLiv.blog.  Du kan derimot donere og så få tilgang til bilder.